Fietsverzekering

SAFEBIKE FIETSVERZEKERING - ALGEMEEN

2 FORMULES

1) OMNIUM OF ALLE RISICO'S
> Verzekerd tegen diefstal en alle materiële schade en/of verliezen welke ook de oorzaak van weze.
> Er moet geen tegenpartij betrokken zijn bij de schade.
Vb. U rijdt tegen een boom, valt en er is schade aan de fiets. Wij vergoeden de schade aan de fiets.
> Wanneer een fietsverzekering niet bij de aankoop van de fiets wordt afgesloten dan kan deze nog tot 1 jaar oud in omnium verzekerd worden.
> Fietsbijstand zit automatisch in de omniumdekking.

2) DIEFSTAL
> Diefstal van een volledige fiets en de schade aan deze fiets als gevolg van de diefstal.
> Er wordt geen dekking verleend voor de diefstal van accessoires of individuele onderdelen.
> Schade ten gevolge van een poging tot diefstal is uitgesloten.
> Wanneer een fietsverzekering niet bij de aankoop van de fiets wordt afgesloten dan kan deze nog tot 3 jaar oud tegen diefstal verzekerd worden.

De dekking is steeds onderhevig aan de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen zoals vermeld in huidige algemene voorwaarden.

VOORWAARDEN VOOR BEIDE DEKKINGEN
LOOPTIJD
De polissen zijn voor een looptijd van 1 jaar
De verzekering gaat in vanaf de op het verzekeringscertificaat vermelde begindatum voor een looptijd van 1 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar tenzij één der partijen het minstens 3 maanden voor het einde van de lopende periode opzegt per aangetekend schrijven, deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs.

PREMIES EN VOORWAARDEN
Alle fietsen hebben dezelfde verzekeringsvoorwaarden en dit tot een maximum verzekerde waarde van 15.000 EURO (inclusief BTW).
De premie voor elektrische fietsen is verschillend (goedkoper) dan voor koers-, en racefietsen, mountainbikes, stadsfietsen edm …
U kunt uw premie op onze website berekenen (zie 'bereken hier je prijs').

NIET ENKEL DE FIETS MAAR OOK DE ACCESSOIRES ZIJN MEEVERZEKERD
Een accessoire is de aan de fiets bevestigde extra onderdeel (al dan niet schroefvast). Een scherm (al dan niet afhaalbaar) die met een fiets geleverd wordt maakt integraal deel uit van de fiets en wordt niet beschouwd als een accessoire.
Bijgevolg is de materiële schade en de diefstal van deze schermen gedekt onder de verzekeringsvoorwaarden.
Deze kunnen optioneel meeverzekerd worden zolang ze vermeld staan op de aankoopfactuur en hun prijs opgenomen is in de verzekerde waarde.

VRIJSTELLING (EIGEN RISICO)
Voor totaal verlies en diefstal van een volledige fiets is er GEEN vrijstelling.
Voor alle andere schades is er een forfaitaire vrijstelling van 25 EUR.

AFSHRIJVING
Er is GEEN afschrijving van toepassing.
De factuurwaarde wordt 100% terugbetaald gedurende de ganse looptijd van de verzekering.

BIJKOMEND SLOT
Een bijkomende ketting-, beugel-, of vouwslot waarmee de frame of het kader van de verzekerde fiets moet vastgemaakt worden aan een vast bevestigingspunt.
Een ringslot met insteekketting, een ART2 goedgekeurd slot of een niet ART2 goedgekeurd slot met een minimumprijs van 50 EUR inclusief BTW zijn als bijkomend slot gedekt onder de polisvoorwaarden.

VAST BEVESTIGINGSPUNT
Dit is een vast, onbeweeglijk en hard gedeelte in metaal, hout of steen verbonden, met een vaste en stevige muur of met de grond en waarvan de verzekerde fiets niet kan loskomen of worden losgemaakt, ook niet door het op te tillen of los te trekken. Een wagen wordt beschouwd als een vast bevestigingspunt maar een andere fiets of andere fietsen niet.

UITSLUITINGEN
Zijn uitgesloten van de dekking:
1) Bij de “diefstal” verzekering: schade ten gevolge van een poging tot diefstal.
2) Bij de “diefstal” verzekering: diefstal van accessoires of individuele onderdelen.
3) Diefstal en/of schade ontstaan door bedrog of opzet van de verzekerde of iemand die bij de uitkering belang heeft.
4) Diefstal indien de fiets buiten (in open lucht) niet werd afgesloten met het op de verzekeringspolis vermelde veiligheidsslot en de frame of het kader van de fiets niet werd vastgemaakt met een bijkomend slot aan een vast bevestigingspunt. Binnen moet de fiets op slot zijn maar deze moet niet vastgemaakt worden aan een vast bevestigingspunt.
Voor een fiets zonder meegeleverde ringslot moet de frame of het kader vastgemaakt worden aan een vast punt met een ketting-, beugel- of vouwslot.
Voor een fiets met een meegeleverde ringslot moet de frame of het kader vastgemaakt worden aan een vast punt in combinatie met een bijkomende ketting-, beugel- of vouwslot.
5) Diefstal indien niet alle sleutels kunnen voorgelegd worden op aanvraag van de verzekeraar.
6) Herstelkosten van slijtage en schade door waardevermindering.
7) Schade te wijten aan fabricage-, ontwerp- of constructiefouten.
8) Lekke banden indien dit zich niet gelijktijdig heeft voorgedaan met een verzekerde schade.
9) Diefstal van niet bevestigde (niet schroefvaste) accessoires zoals, doch niet beperkt tot, gps-
toestellen, boordcomputers, acculaders, tassen e.d.m… indien de fiets niet volledig gestolen is.
10) Schade aan niet bevestigde (niet schroefvaste) accessoires zoals, doch niet beperkt tot, gps-
toestellen, boordcomputers, acculaders, tassen e.d.m… indien de fiets niet beschadigd is.
11) Schade aan of diefstal van kleding, schoenen of enig andere bezitting van de gebruiker van de fiets.
12) Schade ontstaan door radioactieve besmetting, door chemische, biologische, biochemische en elektromagnetische wapens en abandonnement van radioactieve goederen.
13) Schade, verliezen en/of kosten ontstaan door neming, verbeurdverklaring en welk ander voorval ook, die het gevolg zijn van contrabande, verboden handel of sluikhandel.
14) De contractuele en/of de extra-contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde voortvloeiend uit schade en/of verliezen hoe dan ook veroorzaakt door de verzekerde goederen en zaken.
15) Schade, verliezen en/of kosten die rechtstreeks, onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt worden door of ontstaan uit terrorisme, oorlog, staking, oproer, daarin begrepen burgeroorlog of gewelddaden met collectieve drijfveer al dan niet gepaard gaande met opstand tegen het gezag, volksoploop, lock-out of onlusten voortkomend uit arbeidsgeschillen.
16) De onrechtstreekse- en gevolgschade, verliezen, boetes en/of kosten zelfs ten gevolge van een verzekerd gevaar.

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
Om aanspraak te kunnen maken op uitkering, dient de verzekerde te voldoen aan de volgende verplichtingen:
1) Alle door of namens de verzekeraar gevraagde inlichtingen en documenten verstrekken en aanwijzingen opvolgen.
2) Bij verlies van één/de sleutel(s) van het slot moet een duplicaat van de sleutel(s) worden bijgemaakt.
Geen sleutels laten bijmaken anders dan in bovenstaand geval.
3) De verzekerde moet zijn fiets onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant of de hersteller en schade of defecten onmiddellijk laten herstellen. Bij schade of defecten van onderdelen mag er niet meer met de fiets gereden worden.
4) De verzekerde dient zich te onthouden van deelname aan wedstrijden, of trainingen en voorbereidingen daarvoor, met de verzekerde fiets.
5) De verzekerde dient zich te onthouden van het verhuren van de verzekerde fiets.
6) De verzekerde dient zich te onthouden van het fietsen tijdens vrijwillige intoxicatie van alle aard (alcohol, drugs en soortgelijke…) en/of onder invloed van medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven.

Indien de verzekerde een of meer van de in huidig artikel vermelde verplichtingen niet of niet naar behoren nakomt, en er een oorzakelijk verband bestaat tussen dit niet-nakomen en een schadegeval, leidt dit tot een verval van dekking van dit schadegeval.

BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE NA SCHADE
1) De verzekerde is verplicht om in geval van schade de omvang van deze schade zo veel mogelijk te beperken.
2) De verzekerde is verplicht om zo snel als redelijkerwijze mogelijk, bij voorkeur binnen een termijn van 5 dagen, na diefstal van of bij schade aan zijn verzekerde fiets:
- De diefstal of schade aan te geven bij de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of bij Equinox C&M BVBA (Terlindenhofstraat 36, 2170 Merksem, Tel: +32 3 225 10 56, e-mail: info@equinoxinsurance.be).
- Bij diefstal kennis te geven aan de lokale politie en een ‘attest van diefstal’ of soortgelijk document met vermelding van het merk en framenummer van de gestolen fiets te willen bezorgen aan de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of aan Equinox C&M BVBA.
- De fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of Equinox C&M BVBA meteen in kennis te stellen indien de gestolen fiets is teruggevonden.
- Alle ontvangen documenten welke betrekking hebben op de schade onmiddellijk op te sturen naar de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of naar Equinox C&M BVBA.
Indien de fietshandelaar niet meer zou bestaan of geen lid meer zou zijn van Dynamo Retail Group, dient de verzekerde de schade aan te geven bij Equinox C&M BVBA.

Indien de verzekerde nalaat gevolg te geven aan de in huidig artikel vermelde verplichtingen, kan de verzekeraar aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie ten belope van het door hem geleden nadeel.

DEKKING WERELDWIJD met uitzondering van Noord-Korea, Syrië, Iran Irak en alle staten die zich in staat van oorlog bevinden.

WAAR KAN DE VERZEKERDE EEN KLACHT NEERLEGGEN?
De verzekerde heeft de mogelijkheid om elke klacht betreffende onderhavig contract te sturen naar:
• Polygon-cs, Corporate & Specialty c/o ERGO Versicherung AG (Gateway House, Brusselstraat 59, unit 3/B2, 2018 Antwerpen, Tel: +32 3 345 90 00, Email: info@polygon-cs.com)
• hetzij Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel (Tel: + 32 2 547 58 71, Fax: + 32 2 547 59 75).

RECHTSMACHT?
Elk geschil over deze verzekering zal aan de op de woonplaats van de verzekerde bevoegde rechtbank worden voorgelegd.
Wet van 8 december 1992 - bescherming persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens die in dit document vermeldt worden, zullen worden ingezameld in bestanden met het oog op het beheer van het contract.
De Belgische wetgeving, onder andere de Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014, is van toepassing op dit contract.

WIE IS DE VERZEKERAAR?
ERGO Versicherung AG (Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf, Duitsland) 100%
Vennootschap naar Duits recht met een kapitaal van € 78.673.606 geregistreerd bij het Handelsregister Düsseldorf onder nummer HRB 36466 vertegenwoordigd door haar filiaal:
ERGO Versicherung AG, Bijkantoor Frankrijk, 21 Rue Des Piramides, 75001 Parijs)
geregistreerd bij het Handelsregister van Parijs onder het nummer 819 062 548.

De fietsverzekeringen vallen onder Tak 16.

Algemene voorwaarden : Download hier
IPID Nederlands : Download hier
Conditions Générales : Télécharger ici
IPID Français : Télécharger ici

Equinox C&M BVBA, Terlindenhofstraat 36, 2170 Merksem.
Tel: 03/225.10.56 – Email: info@equinoxinsurance.be