Fietsbijstand

"SAFEBIKE ASSISTANCE" FIETSBIJSTAND - ALGEMEEN

VANAF 1 JANUARI 2016 IS DE FIETSBIJSTAND AUTOMATISCH GEDEKT ONDER DE OMNIUM FIETSVERZEKERING !!!

Vanaf 01/09/2018 zijn er nieuwe voorwaarden voor de ‘SAFEBIKE ASSISTANCE’ fietsbijstand.
De nieuwe voorwaarden vervangen alle vorige versies en zijn van toepassing op alle in voege zijnde 'SAFEBIKE' fietsbijstanden.

Pechverhelping in gans België en tot maximaal 30 km in onze buurlanden vanuit het vertrekpunt in België., 24u/24u en 365 dagen.
Een telefoontje naar de Alarmcentrale 04/340 56 24 (Nederlandstalig) of 04/340 56 23 (Franstalig) en U moet U aanmelden met het contractnummer MV33018133.
Het contractnummer MV33018133 is hetzelfde contractnummer voor alle verzekerden die een Safebike omnium fietsverzekering hebben.

Volgende bijstand wordt verleend:
- Bij panne en na contact met de helpdesk via het noodnummer 04/340 56 24 (Nederlandstalig) of 04/340 56 23 (Franstalig) en U moet U aanmelden met het contractnummer MV33018133, zal de interventiewagen indien mogelijk binnen de 60 minuten ter plaatse zijn.
Indien mogelijk zal de herstelling ter plaatse worden uitgevoerd, zo niet zie hier verder bij a) en b).
- Dekking geldt vanaf 1 km van het startadres (het woonadres, het werk- of schooladres, het vakantieadres, 2de verblijfplaats, de vertrekplaats (wagenparking of treinstation) van een dagtrip of van woon-werkverkeer.
a) Indien de panne zich voordoet binnen een straal van 50 km vanuit het startadres zal de begunstigde weer naar zijn vertrekpunt gebracht worden en het rijwiel naar de dichtstbijzijnde Dynamo Retail Group lid of andere dichtstbijzijnde fietswinkel gebracht worden.
Desgewenst verder naar een andere bestemming of werkadres binnen dezelfde straal van 50 km.
b) Indien de panne zich voordoet buiten de straal van 50 km vanuit het startadres zal de begunstigde met rijwiel daar naar de dichtstbijzijnde Dynamo Retail Group lid of andere dichtstbijzijnde fietswinkel gebracht worden.
In geval van een dagexcursie op verplaatsing of bij woon-werkverkeer kan de begunstigde desgewenst ook naar zijn/haar vertrekpunt van die excursie/tussenstop van woon-werkverkeer gebracht worden, zijnde parkingplaats van wagen, bus- of treinstation, indien dit ook binnen de straal van 50 km van de plaats van panne is.
- In geval echter van (lichte) lichamelijke schade, totaal verlies van het rijwiel of diefstal wordt de begunstigde naar dit vertrekpunt gebracht ondanks de afstand.
- Een eventuele medefietser wordt desgewenst ook meegenomen.
- Voorwaarden:
- De dekking loopt zolang de polis geldig is.
- De pechhulpdienst is voor alle types van fietsen, e-bikes, e-scooters, 3wielers en bakfietsen in geval van elke technische en/of elektrische panne, diefstal, ongeval, vandalisme waardoor de bestuurder op dat ogenblik met betreffend rijwiel niet meer zelfstandig zijn weg kan verder zetten (met uitzondering v/d uitsluitingen).
- Dekking is op naam van de polishouder/begunstigde en geldt telkens voor het dan gebruikte rijwiel en voor een onbeperkt aantal interventies per jaar bij pech onderweg.
- SAFEBIKE ASSISTANCE is behalve voor eigen tekortkomingen en fouten niet aansprakelijk voor niet-uitvoering, vertragingen of schade en letsel die een gevolg zijn van overmacht of tekortkomingen of fouten door derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden.
- SAFEBIKE ASSISTANCE zal haar diensten verlenen in goed overleg, op plaatsen die vrij en wettelijk toegankelijk zijn voor de interventiewagen en binnen een redelijke termijn (60 minuten is de betrachtings- verbintenis) en voor zover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden zoals overmacht (zoals o.a. omleidingen, optochten/betogingen, omleidingen, weg- of verkeersblokkeringen of extreme weersomstandigheden) dit niet bemoeilijken of verhinderen.

- SAFEBIKE ASSISTANCE is vrij in de keuze van diegenen die voor de hulpverlening worden ingeschakeld.
- De pechhulp wordt verleend 24 uur per dag, 7 dagen per week, in het hierboven bepaald ’repatriëringsgebied’.
Pechhulp wordt uitsluitend geboden aan de houder/begunstigde, met fiets zoals deze met naam vermeld staat op het geldige SAFEBIKE ASSISTANCE certificaat.
De houder/ begunstigde moet op vraag van de pechverhelper een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
- Het SAFEBIKE ASSISTANCE certificaat is persoonsgebonden en enkel overdraagbaar mits akkoord van Equinox C&M BVBA.
Bij verlies kan de houder een duplicaat aanvragen bij Equinox C&M BVBA. De dekking blijft ondertussen geldig.
- De houder/begunstigde van het SAFEBIKE ASSISTANCE certificaat verklaart hierbij dat de fiets technisch en wettelijk in orde is en regelmatig wordt onderhouden.
- De begunstigde zal bij oproep naar het noodnummer (zie certificaat) het volgende doorgeven: zijn polisnummer (zie certificaat), naam, postcode, woonplaats, plaats van panne en afhankelijk van a) of b) onder Artikel 3 hierboven de plaats aangeven waar men naar toe moet gebracht worden (start- of vertrekadres).
- Bij misbruik zal de volledige kost van de interventie onvoorwaardelijk aangerekend worden aan de pleger samen met een administratieve boete van 50 €.

Uitsluitingen:
- Deelname aan wedstrijden of door derden georganiseerde fietstochten.
- Een rijwiel dat bij de fietshersteller staat.
- Bij verlies van de slotsleutels.
- Diefstal of vandalisme zonder aangifte bij de politie.
- Een vooraf onvoldoende opgeladen accu van een e-bike.
- Een vooraf reeds bestaand defect.
- Een opzettelijk veroorzaakt defect
- Panne ten gevolge van nalatigheid van het onderhoud. Dit ter beoordeling door SAFEBIKE ASSISTANCE, de pechverhelper of de fietshersteller.
- Prijs van wisselstukken en alle kosten van de fietshersteller
of eventuele andere ingeroepen hulp buiten SAFEBIKE ASSISTANCE.

Algemene voorwaarden : Download hier